Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– Je/jij/jou: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Opdracht aan GRADA interior heeft verleend;

– Opdracht: de schriftelijke overeenkomst jij en GRADA interior zijn aangegaan;

– GRADA interior: De eenmanszaak GRADA interior, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75314991;

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen jou en GRADA interior.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met GRADA interior, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Wijzigingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze tussen jou en GRADA interior uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere algemene voorwaarden van jou wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht. De nietige c.q. vernietigde bepalingen worden geacht te zijn vervangen door een bepaling met zo veel mogelijk dezelfde juridische en commerciële strekking.

Artikel 3: Aanbod en aanvaarding

3.1 Alle offertes, aanbiedingen en shopping lists van GRADA interior zijn vrijblijvend, tenzij er een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte, aanbieding of shopping list op geen enkele wijze enig recht worden ontleend indien de dienst of het product waarop de offerte, aanbieding of shopping list betrekking heeft niet of onder andere condities beschikbaar is.
3.2 GRADA interior kan niet aan een offerte, aanbieding, Opdracht of shopping list worden gehouden indien je redelijkerwijs kan begrijpen dat deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4: Uitvoering van de Opdracht

4.1 GRADA interior zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. GRADA interior staat niet in voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
4.2 Indien een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, heeft GRADA interior het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door andere medewerkers binnen GRADA interior en/of derden
welke niet tot de onderneming van GRADA interior behoren. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4.3 Door jou en GRADA interior overeengekomen data en termijnen gelden niet als een fatale termijn.
4.4 Je zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan GRADA interior aangeeft dat deze nodig zijn of waarvan je redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan GRADA interior worden verstrekt.
Indien de voor de uitvoering van de Opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan GRADA interior zijn verstrekt, heeft GRADA interior het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de overeengekomen prijzen aan je in rekening te brengen.
4.5 Je staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens jou aan GRADA interior verstrekte gegevens en documenten.
4.6 Bij het bestellen van materiaal wordt je geacht zelf de exacte maten op te meten of de leverancier de exacte maten op te laten meten.
4.7 Indien de Opdracht wordt gewijzigd of aangevuld, dan is GRADA interior gerechtigd haar prijzen, datums, termijnen en andere voorwaarden daarop aan te passen. GRADA interior zal niet aanvangen met de gewijzigde Opdracht voordat jij akkoord bent gegaan met de aangepaste prijzen, datums, termijnen en andere voorwaarden.
4.8 Alle documenten worden digitaal aan je aangeleverd, tenzij de Opdracht anders vermeld.

Artikel 5: Prijzen

5.1 Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW, exclusief reiskosten en exclusief eventuele verzend- en bezorgkosten, tenzij anders wordt vermeld.
5.2 Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede tijd. De prijs wordt berekend volgens de in de Opdracht vastgelegde tarieven, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht.
5.3 De prijs van GRADA interior, eventueel vermeerderd met kosten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt achteraf in rekening gebracht. Producten en/of diensten die via GRADA interior worden afgenomen worden vooraf door GRADA interior gefactureerd en pas door GRADA interior besteld na ontvangst van de betaling.

Artikel 6: Betaling

6.1 Betaling van de door de GRADA interior verzonden factuur dient, zonder aftrek, korting of verrekening, plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten je betalingsverplichting niet op.
6.2 Indien je financiële positie of betalingsgedrag naar het oordeel van GRADA interior daartoe aanleiding geeft, is GRADA interior gerechtigd vooruitbetaling of (aanvullende) zekerheid van je te verlangen. Indien je niet voldoet aan een dergelijk verzoek is GRADA interior gerechtigd haar werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten en is zij niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg hiervan.
6.3 Indien je de factuur niet tijdig betaalt, dan komen, naast de wettelijke rente, alle redelijk door GRADA interior gemaakte buitengerechtelijke kosten voor jouw rekening, berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Je bent over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
6.3 GRADA interior en jij mogen geen bedragen verrekenen.
6.4 In geval van ontbinding, faillissement, beslag, surseance van betaling, overlijden of schuldsanering van jou is al hetgeen je aan GRADA interior verschuldigd bent, direct opeisbaar.

Artikel 7: Opzegging

7.1 Een Opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de Opdracht anders voortvloeit. Een Opdracht kan door jou en GRADA interior tussentijds worden opgezegd met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke mededeling.
7.2 Indien de Opdracht tussentijds wordt opgezegd, zal je aan GRADA interior vergoeden:

de prijs en de bijkomende kosten naar de stand van de werkzaamheden op het moment van
opzegging; en

alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die GRADA interior ten tijde
van de opzegging al is aangegaan in verband met de Opdracht.

7.3 Indien de Opdracht tussentijds wordt opgezegd, zal GRADA interior in overleg met jou zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor GRADA interior extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan je in rekening gebracht volgens de overeengekomen tarieven.
7.4 Indien een Opdracht met een overeengekomen vaste prijs wordt opgezegd door jou, heeft GRADA interior recht op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Eventuele aansprakelijkheid van GRADA interior is beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat zij in de betreffende Opdracht bij jou in rekening heeft gebracht, met een maximum van EUR 5.000,-.
8.2 GRADA interior is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
8.3 GRADA interior kan niet aansprakelijk worden gehouden voor indirecte schade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: gederfde winst of gederfde omzet, stagnatieschade, handels verliezen, bedrijfsschade, gevolgschade, vermogensschade, reputatieschade en verlies of beschadiging van gegevensdragers of gegevensbestanden.
8.4 De beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van GRADA interior.
8.5 De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van door GRADA interior ingeschakelde personen of derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperkingen hebben.

Artikel 9: Geheimhouding

9.1 GRADA interior en jij zijn verplicht elkaars gegevens vertrouwelijk te behandelen, voor zover GRADA interior of jij weet of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.

Artikel 10: Intellectuele eigendom
10.1 Alle rechten op door een GRADA interior in verband met de Opdracht aan jou ter beschikking gestelde intellectuele eigendom, berusten bij GRADA interior of diens leveranciers. Je verkrijgt slechts rechten voor zover die jou uitdrukkelijk schriftelijk zijn toegekend.
10.2 Je geeft toestemming voor vermelding van de Opdracht, foto-impressies van het resultaat en review op de website en social media van GRADA interior.
10.3 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van GRADA interior is het jou niet toegestaan de inhoud van adviezen en ontwerpen van GRADA interior openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen.
10.4 Indien GRADA interior toestemming heeft gegeven tot openbaarmaking of verveelvoudiging van gemaakte van adviezen en ontwerpen, behoudt GRADA interior de volgende rechten:

zich verzetten tegen openbaarmaking van het werk zonder vermelding van zijn/haar naam;
zich verzetten tegen een wijziging in het werk;
zich verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van het werk, dat nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of goede naam van de maker of diens waarde in deze hoedanigheid.

10.5 GRADA interior behoudt het recht de door uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
10.6 Je vrijwaart GRADA interior voor alle aanspraken van derden, waaronder met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door jou verstrekte materialen of gegevens, die voortvloeien uit of verband houden met de Opdracht.

Artikel 11: Bijzondere bepalingen online cursussen en downloadables (e-guides) Grada interior
11.1. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht eerdere aankoop of niet, om een soortgelijke cursus of downloadable dan niet met referentie naar of volgens de methode van Grada interior aan te bieden of te doen geven.
11.2. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan de cursus en ieder handelen van de klant is voor zijn eigen rekening en risico. Grada interior aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar voorgestelde wijze en methode van Grada interior in de praktijk tot uitvoering brengt.
11.3. Grada interior is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens Grada interior, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.
11.4. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging van de cursus door de klant vindt geen restitutie van de factuur plaats.

Artikel 12: Toepasselijk recht
12.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen jou en GRADA interior is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
12.2 Geschillen zullen zoveel mogelijk in onderling overleg of via mediation worden opgelost. Leidt dit niet tot een oplossing, dan worden geschillen beslecht door de Rechtbank Amsterdam, locatie Amsterdam.